Yazım Kuralları

TÜRKAV KAMU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI

TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen çalışmaların APA stili (7. sürüm) kurallarına göre yazılmış olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için APA 7 yazım kuralları ve
kaynak gösterme kılavuzunu inceleyiniz.

Makale takip sistemine yüklenecek yazının başında yazıldığı dilde ve İngilizce 150-200 sözcükten oluşan; çalışmanın amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını belirten iki özet yer almalıdır.

Özetlerin altında 3-5 adet anahtar kelimeye yer verilmelidir. Özetin ilk satırı sola yaslanmalıdır.
(girintili olmamalıdır)

Sayfa düzeni

Kâğıt Boyutu                   A4 Dikey

Üst Kenar Boşluk            2,5 cm

Alt Kenar Boşluk            2,5 cm

Sol Kenar Boşluk            2,5 cm

Sağ Kenar Boşluk           2,5 cm

 

Yazı Tipi                          Times New Roman

Yazı Tipi Stili                   Normal

Boyutu (normal metin)    12

Boyutu (özet)                     10

Boyutu (dipnot metni)       10

Paragraf Aralığı              Önce 6 nk, sonra 0 nk

Paragraf girintisi

Her paragrafının ilk satırı sol kenar boşluğundan 1 inç kadar girintili yapılmalıdır. Girintiyi elde etmek için TAB tuşu veya kelime işlemci programının otomatik paragraf biçimlendirme işlevi kullanılmalıdır. Girinti oluşturmak için boşluk çubuğu kullanılmamalıdır.

Satır Aralığı       Tek (1)

Not: (Gerekli ayarlamalar yazım şablonunda yapılmıştır. Ayarları bozduğunuz takdirde yukarıdaki düzeni uygulayınız)

Başlıklar

Bölüm etiketleri: Bölüm etiketleri (örneğin, “Özet”, “Kaynaklar”) ortalanmalıdır ve kalın yazılmalıdır. Başlıklardaki tüm sözcüklerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıklar numaralandırılmamalıdır.

1. Düzey Başlıklar: Ortalanmış,
Kalın

2. Düzey Başlıklar: Sola Yaslı, Kalın

3. Düzey Başlıklar: Sola yaslı, Kalın,
İtalik

4. Düzey Başlıklar: Girintili, Kalın,
Nokta ile Biten.

5. Düzey Başlıklar: Girintili, Kalın,
İtalik, Nokta ile Biten.

(Not: Başlıklarınızı en fazla 4. Düzeye
kadar ayarlayınız.)

Tablo ve Şekiller

·       
Tablo numarası düz metin ve koyu punto olarak ve tablonun üstüne yerleştirilmelidir.

·       
Tablo numarası tablo başlığının üstünde yer almalıdır.

·       
Tablo numarasının sonuna nokta konulmamalıdır.

·       
Tablonun başlığı italik ve ilk harfleri büyük harflerle yazılmalı ve tablo numarasının altına
gelecek şekilde ayrı bir satırda yer almalıdır.

·       
Tabloda dikey çizgiler olmamalı ve mümkün olduğunca az yatay çizgi olmalıdır.

·       
Her tablo içinde sütun başlıkları bulunmalıdır.

·       
Ayrıca, bazı tablolarda, ilk sütun başlığı, alt sütun başlıkları ve alt tablo başlıkları gibi
anahtarları olabilir.

·       
Tabloda yer alan sütun başlıkları ortalanmalı ve başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılmalıdır.

·       
APA formatında şekil numaraları düz metin ve koyu punto olmalıdır.

·       
Şekil numaraları şeklin üstünde yer almalıdır.

·       
Şekil başlıkları italik ve ilk harfleri büyük harflerle yazılmalı ve şekil numarasının altında
yer almalıdır.

·       
Gerektiğinde ekstra açıklamalar için notlar eklenmeli ve şeklin altında yer almalıdır.

Tablo ve şekiller tek satır aralığında yazılmalıdır. Tablolarda gerekli durumlarda yazı boyutu 8 puntoya kadar düşürülebilir.

 

Alıntılar

Tek Yazarlı Çalışma

……. (Uzman, 2018).

……. (Yıldız, 2012).

Ramstedt (1903) …….

Yüksel (2011) …….

İki Yazarlı Çalışma

……. (Koca & Yalçın, 2005).

……. (Gülensoy & Alkaya,
2011).

Koca ve Yalçın (2005) …

Gülensoy ve Alkaya (2011) …

Üç veya Daha Fazla Yazarlı Çalışma

…… (Doerfer ve diğ., 1971).

…… (Hacıeminoğlu ve diğ., 1953).

Doerfer ve diğerleri (1971) ….

Hacıeminoğlu ve diğerleri (1953)…

Kısaltması Bulunan Grup

…. (Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ],
2020). (İlk alıntı)

…. (DSÖ, 2020). (sonraki alıntı)

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ, 2020)
…….  (İlk alıntı)

DSÖ (2020) … (sonraki alıntı)

Kısaltması Olmayan Grup

……. (Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi, 2020).

          (Ankara Hacı Bayram Veli
Üniversitesi) (2020) ……

 

Üç veya daha fazla yazarlı eserler için metin içi kaynak gösterme artık ilk alıntıdan itibaren kısaltılarak yapılacaktır. APA 7’ye göre, yalnızca ilk yazarın adı ve devamına ‘‘ve diğerleri’’
anlamında ‘‘et al.’’ (ve diğ.) eklenmelidir.

Birden fazla kaynak parantez içinde yer alırsa, kaynaklar alfabetik sıraya göre alıntılanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır.

Yayının tarihi bilinmiyorsa, parantez içinde “b.t.” (bilinmeyen tarih) ifadesi kullanılmalıdır.

Çalışma “Anonim” olarak imzalanmışsa, referans ve metin içi alıntıda “Anonim” kullanın.

Parantez içinde alıntı: (Anonim, 2017)

Anonim alıntı: Anonim (2017)

 

·       Kısa alıntılar (40 kelimeden az)

40 kelimeden daha az alıntılar için, kelimelerin etrafına tırnak işaretleri ekleyin ve alıntıyı kendi metninize dâhil ederken biçimlendirme gerekmez. Orijinal kaynak bir üç nokta içermedikçe, alıntıların başına ve / veya sonuna üç nokta eklemeyin.

Etkili ekipleri
tanımlamak zor olabilir çünkü “bir alandaki yüksek performans diğerinde yüksek performans anlamına gelmez” (Ervin ve diğ., 2018, s. 470).

·      
Uzun alıntılar (40 kelimeden fazla)

Bu alıntıya yeni bir satırda sol taraftan yarım inç (1,25 cm) içeriden yazarak başlanmalıdır. Alıntı
yapılan kısımda ikinci bir paragraf yer alacaksa ilk satırı yarım inç daha içeriden başlamalıdır. Blok alıntının bitiminde atıf yapılan kaynağa son noktalama işaretinin ardından parantez içinde atıf yapılmalıdır. Blok alıntı tırnak içinde yazılmamalıdır.

·      
İkincil kaynaklar

Birincil kaynağın yılı ve yazarı biliniyorsa aşağıdaki gibi alıntılayın.

(Rabbitt, 1982, aktaran Lyon ve diğerleri, 2014)

Birincil kaynağın yılı bilinmiyorsa, bunu metin içi alıntıdan çıkarın.

Allport’un günlüğü (aktaran Nicholson, 2003)

Kaynaklar

Kaynak listesi girişleri 0,5 inçlik asılı girintiye sahip olmalıdır.

·       APA stili referans listesi, ana metnin en sonunda yeni bir sayfada eklenmelidir.

·       Sıralama, ilk yazarın soyadına ve yazarı olmayan kaynaklarda ise eserin başlığına göre alfabetik olarak yapılmalıdır.

·       Aynı yazarın birden fazla çalışmasının bulunması durumunda, bu eserler yayın yılına göre sıralanmalıdır.

·       Çalışmaların aynı yıla ait olması durumunda ise başlığa göre alfabetik olarak sıralanır ve yayın tarihinden hemen sonra a, b, c şeklinde harf eklenmek suretiyle sıralanır.

Tek ve çift yazarlı kitaplar (kitap başlıkları italik yazılmalıdır)

Yalçın, E. S. Koca, S. (2012). Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Geçişi. Ankara: Berikan Yayınevi.

Kitap bölümü

Yalçın, A. (2021) Yalın girişimcilik, yenilik ve minimum uygulanabilir ürün: pazarlama bakış açısı ile.
İçinde D. Hıdıroğlu (Ed.), Yalın Yönetim, Yalın Liderlik, Yalın Üretim ve Yalın Girişimcilik (ss. 365-384) Ankara: Nobel Bilimsel.

Makale

Çetiner, H. (2020). Hüseyin Nihal Atsız’ın Bozkurtlar romanında boş zaman ve oyun figürleri. Turkish Studies – Social, 15(4), 1837-1851.

Erbeden, E. (2022). Ergeş Cumanbulbul oğlı’ndan derlenen Özbek destanlarının dil özellikleri üzerine
notlar. Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 181-210.

Kalkan, H. K. (2016). Türk ve Alman edebiyatında edebî metinlerin sınıflandırılmasında kullanılan üst
başlıkların karşılaştırılması. 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, 5(4), 199-212.

Web sitesi

Macit, M. H. (2022, 10 Haziran). Tarihsel akıldan kaynaklı bir tembih olarak: Oniki Ada. https://www.turkgun.com/tarihsel-akildan-kaynakli-bir-tembih-olarak-oniki-ada

İnternet sitesi alıntılarında “adresinden alınmıştır” yazısına gerek yoktur. Ayrıca yayın başlığı italik yazılmalıdır.

Bildiri

Çeken, M. B. (2022, 10-11 Mayıs).  Ermeni Taşnak Komitesi’nin faaliyetleri. 4th International Congress of Multidisciplinary Social Sciences (ICMUS 2022). Ankara, Türkiye.

Ekler

Ekler: Ek etiketleri ve başlıklar ortalanmalıdır (ve kalın).

 

APA 7 İLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER

1. Doi’de linkin tamamı verilmelidir.

2. APA 7 ile kaynakçada 20 yazarın soyadı ve adının baş harfleri yer alabilmektedir.

3. İnternet kaynaklarında alındığı tarih de yazılmalıdır (Alındığı tarih bilinmiyorsa yazılmak zorunda
değil).

4. Linkler köprü şeklinde verilmelidir.

5. Şekil açıklaması da tablo açıklaması gibi üstte verilmelidir.

6. Kaynakçada yayıncının konumu artık yer verilmemektedir.

7. APA 7’de üç ve daha fazla yazarlı çalışmada ilk atıftan başlayarak yalnızca ilk yazarın adı ve “vd.”
şeklinde verilmektedir.

8. DOI’ler URL’lerle aynı şekilde biçimlendirilmektedir. “Doi:” etiketi artık gerekli değildir.

9. Alınma tarihi gerekmedikçe URL’lerin önüne yazılmamalıdır.

10. Web sitesi adı (yazarla aynı değilse) eklenmeli ve web sayfasının başlıkları italik yazılmalıdır.