Cilt 3, Sayı 4

Cilt 3, Sayı 4, Yaz/Haziran 2023


KAPAK


TAM DERGİ METNİ


JENERİK


Araştırma Makalesi • Research Article

DEPREME MARUZ KALMIŞ KİŞİLERİN DAVRANIŞSAL EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ (BİR DURUM ANALİZİ)

Analyzing Behavioral Tendencies of Individuals Exposed to Earthquakes: A Case Analysis

(Sayfa/Page: 1-23)

Prof. Dr. Tuncay DİLCİ

Cengiz AĞLAR

Tolga KARADAŞ


Araştırma Makalesi • Research Article

ÂŞIKLARIN DİLİNDE KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ DEPREMLER

Earthquake Centered in Kahramanmaraş in the Language of Minstrels

(Sayfa/Page: 25-74 )

Prof. Dr. Nedim BAKIRCI


Araştırma Makalesi • Research Article

DEPREMİ SARAYA ANLATMAK: İSTANBUL’DA 1894 ZELZELE-İ AZÎMESİ VE LOUIS SABUNCU’NUN DEPREMİ BİLİMSEL AÇIDAN İZAH GİRİŞİMİ

Telling the Earthquake to the Palace: The Earthquake of 1894 in Istanbul and Louis Sabuncu’s Initiative to Explain the Earthquake Scientifically

(Sayfa/Page: 75-109 )

Arş. Gör. Aykut ELMAS


Araştırma Makalesi • Research Article

1939 BÜYÜK ERZİNCAN DEPREMİ’NİN MODERN TÜRK ŞİİRİNE YANSIMALARI

The Reflections of 1939 Erzincan Earthquake on Modern Turkish Poetry

(Sayfa/Page: 111-160 )

Doç. Dr. Genç Osman GEÇER


Araştırma Makalesi • Research Article

TÜRKİYE’DE YAŞANAN 6 ŞUBAT DEPREMLERİ VE TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

6 February Earthquakes in Türkiye and the Organization of Turkish States

(Sayfa/Page: 161-176)

Dr. Öğr. Üyesi Kürşat KORKMAZ


Araştırma Makalesi • Research Article

BU DEFA ENKAZ SAHNEDE: N. TANER BÜYÜKARMAN’IN GERİYE KALAN OYUNUNDA DEPREM VE TARİHSELLİK

This Time Wreck is on the Stage: Earthquake and Historicity in N. Taner Büyükarman’s Geriye Kalan Play

(Sayfa/Page: 177-198 )

Arş. Gör. Ali KARAHAN


Araştırma Makalesi • Research Article

BÜTÇENİN ADEM-İ TAHSİS İLKESİ GEREĞİ DEPREM VERGİSİ OLARAK ANILAN ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Evaluation of The Special Communications Tax Called as Earthquake Tax in Accordance with the Non-earmarking Principle of The Budget

(Sayfa/Page: 199 -214 )

Öğr. Gör. Serhat KURT


Araştırma Makalesi • Research Article

Bu makale yayın kurulu kararıyla 05.02.2024 tarihinde geri çekilmiştir. (This article was withdrawn by the decision of the editorial board on 05.02.2024.)

Gerekçe

Bu makale geri çekildi: Lütfen TÜRKAV Kamu Yönetimi Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Etik İlkeler ve Yayın Politikasına bakınız. ( https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkav/policy) Bu makalede, kaynakçasında sehven bir kaynağın yer almadığı ve bu bağlamda yazar tarafından metin içindeki atıflarda da eksiklikler yaptığı tespit edilmiştir. Bu sebeple etik açıdan yaşanabilecek sorunların önüne geçmek amacıyla dergi kurulunca makalenin geri çekilmesine karar verilmiştir. Dergimize gönderilen her makale, intihal programı kullanılarak intihal açısından taranır. Bu taramada, kaynakça ve alıntılar da dâhil tutulur. Tarama sonucu %20 ve üzeri olan her makale başka işleme gerek görmeksizin reddedilir ve değişiklikler yapılsa da bir daha kabul edilmez. Taramada, makale intihal veri tabanına aktarılmaz. Tarama sonucu belirtilen yüzdeliğin altında kalması halinde bu oran makalenin yayımlanması için bir kıstas değildir ve yayındaki bütün kaynakça ve atıf gösterimlerinin sorumluluğu yazara aittir. Bu açıdan sehven de olsa bütün bu belirtilen hususlara rağmen makale yayımlandıktan sonra dahi dergi etik ilkeler ve yayın politikasına uymayan en ufak bir tereddüt görülmesi durumunda yayın kurulunun makalenin geri çekilmesini talep etme hakları saklıdır. [tr]

GERİ ÇEKİLDİ : DEPREM ETKİSİ ALTINDA YAPILARIN YATAY VE DÜŞEY DOĞRULTUDAKİ DÜZENSİZLİKLERİNİN İNCELENMESİ

RETRACTED: Investigation of Horizontal and Vertical Irregularity of Structures in the Effect of Earthquake

(Sayfa/Page: 215-231 )

Öğr. Gör. Ülkü ŞİMŞEK ŞENGÜL


Araştırma Makalesi • Research Article

DİNAMİK WEB HARİTALAMADA YENİ BİR DÖNEM: GOOGLE EARTH ENGINE

A New Era in Dynamic Web Mapping: Google Earth Engine

(Sayfa/Page: 233-258 )

Doç. Dr. Zekeriya Fatih İNEÇ


Araştırma Makalesi • Research Article

E-ATIK SORUNSALININ TÜRKİYE’NİN ÇEVRE POLİTİKALARI KAPSAMINDA ANALİZİ

The Analysis of The E-waste Issue Within The Scope of Turkey’s Environmental Policies

(Sayfa/Page: 259-293 )

Müberra Yıldırım


Kitap İncelemesi • Book Review

TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ VE KARŞI İDEOLOJİLER

Turkish Nationalism and Counter Ideologies

(Sayfa/Page: 295-302 )

Öğr. Gör. Dr. Selim YILDIZ


Yayın İlkeleri