Cilt 2, Sayı 3

Cilt 2, Sayı 3, Kış/Aralık 2022


KAPAK


TAM DERGİ METNİ


JENERİK


Araştırma Makalesi • Research Article

S. AHMET ARVASÎ’NİN MİLLET VE MİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞI / S. Ahmet Arvasî’s National And Nationalism Concept (Sayfa/Page: 1-32 )

Doç. Dr. Cengiz ÇUHADAR

Hamdi ÖZDEN


Araştırma Makalesi • Research Article

HÜSEYİN NİHAL ATSIZ’IN TURANCILIK ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME / An Evaluation of Hüseyin Nihal Atsız’s Understanding of Turanism (Sayfa/Page: 33-50 )

Doç. Dr. Yücel NAMAL


Araştırma Makalesi • Research Article

HİLAFET MAKAMININ MEŞRUİYETİNİN SORGULANMASI: TEPKİLER-DESTEKLER / Questioning the Legitimacy of the Caliphate’s Authority: Reactions-Support (Sayfa/Page: 51-100 )

Prof. Dr. İsmet TÜRKMEN


Araştırma Makalesi • Research Article

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE BİR KALINTI SÖZCÜK: İMİR / A Fossil Word in Turkey Turkish: İmir (Sayfa/Page: 101-116 )

Öğr. Gör. Muhammed KARASU


Araştırma Makalesi • Research Article

SAHİP OLDUĞU DEĞERLER SİSTEMİ, TOPLUMSAL KATKILARI İLE EĞİTSEL BOYUTLARI AÇISINDAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS OLARAK AHİLİK FELSEFESİ / Ahi-Order Philosophy as Intangible Cultural Heritage in Terms of its Values System, Social Contributions and Educational Dimensions (Sayfa/Page: 117-134)

Doç. Dr. Oğuz DİKER


Araştırma Makalesi • Research Article

SELÇUKLU DÖNEMİ TÜRK DEVLET YAPISINI VE YÖNETİM ANLAYIŞINI ŞEKİLLENDİREN UNSURLAR / The Factors Affecting The Turkish State Structure And Management Mentality During The Seljuk Period (Sayfa/Page: 135-168 )

Dr. Vehbi Alpay GÜNAL

Esra AKSOY


Araştırma Makalesi • Research Article

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARI HANGİ TÜRK CUMHURİYETİNİ MERAK EDİYOR? / Social Studies Teacher Candidates Wondering Which Turkish Republic? (Sayfa/Page: 169 -180 )

Prof. Dr. Halil TOKCAN


Araştırma Makalesi • Research Article

ERGEŞ CUMANBULBUL OĞLI’NDAN DERLENEN ÖZBEK DESTANLARININ DİL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE NOTLAR / Notes on Linguistic Features of Uzbek Epics Collected from Ergeş Cumanbulbul Oğlı (Sayfa/Page: 181-210 )

Arş. Gör. Erdi ERBEDEN


Araştırma Makalesi • Research Article

THE MODERATING ROLE OF MACHIAVELLIAN ORIENTATION IN THE REACTIONS TO ETHICAL LEADERSHIP/ Etik Liderliğin Üzerinde Makyavelist Yönelimin Düzenleyici Rolü (Sayfa/Page: 211-238 )

Dr. Öğr. Üyesi Deniz Zaptçıoğlu ÇELİKDEMİR

Prof. Dr. Gonca GÜNAY

Prof. Dr. Alev KATRİNLİ


Araştırma Makalesi • Research Article

AKILLI TURİZM DESTİNASYONU KAPSAMINDA KONYA VE ÇANAKKALE DESTİNASYONLARININ AKILLI TURİZM UYGULAMALARININ İNCELENMESİ / Investigation of Smart Tourism Applications of Konya and Çanakkale Destinations within the Scope of Smart Tourism Destination (Sayfa/Page: 239-272 )

Neciphan ATSIZ


Yayın İlkeleri